Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Voorwoord

Vrolijk en vernieuwend verder

De vereniging kijkt terug op een jaar waarin veel gebeurd is. We hebben de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan afgesloten en we gaan op volle kracht vooruit met onze nieuwe Koers 2023. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet.

100 jaar Onderwijs met Overtuiging

Tijdens schooljaar 2016-2017 vierde vereniging Ons Middelbaar Onderwijs het 100-jarig jubileum. Vanaf september 2016 waren er verschillende activiteiten op school- en verenigingsniveau. In 2017 organiseerden de twee jubilerende ‘Mollerscholen’ in Bergen op Zoom en Waalwijk nog een bandjes- en zangbattle, een voetbaltoernooi en reünies voor (oud)medewerkers en (oud)leerlingen. Voor alle OMO-medewerkers was er eind maart een groot afsluitend feest. We kijken met grote dankbaarheid terug op alle mooie gebeurtenissen tijdens dit bijzondere jubileumjaar.

Koers 2023

Vanaf januari 2017 is Koers 2023 van kracht, ons strategisch beleidsdocument. Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. Kernwaarden zijn ‘Goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen’. Het is bemoedigend om te ervaren dat de scholen de uitgangspunten en ambities uit onze gezamenlijke koers omarmen en er voortvarend mee aan de slag gaan.

Kwaliteitsontwikkeling

Om te zorgen dat we goed onderwijs bieden en blijven bieden is kwaliteitsontwikkeling van belang. We voeren voortdurend binnen de vereniging, op alle niveaus, het gesprek over kwaliteit op basis van waarden, visie en doelstellingen. Vragen als ‘waartoe doen we wat we doen, wat zijn onze doelen, hebben we bereikt wat we wilden bereiken en/of verdient het proces nog bijsturing’ worden regelmatig gesteld. Naast ‘harde’ gegevens maken we gebruik van het zogenoemde ontwikkelkader. Dat ontwikkelkader is ontworpen op basis van de Koerspijlers uit Koers 2023 en helpt om de dialoog, verantwoording en onderwijsontwikkeling te versterken.

Het is voor scholen belangrijk te weten hoe hun gediplomeerde leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Elk jaar in november brengt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) per school en onderwijsrichting het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs uit. Oud-leerlingen worden hierin gedurende vijf schooljaren gevolgd. De scholen krijgen hiermee op gestructureerde wijze informatie over de prestaties van hun leerlingen; ook in vergelijking met leerlingen afkomstig van andere scholen.

Integriteitscode

De vereniging heeft in 2017 een integriteitscode geformuleerd die bindend is voor alle medewerkers op de scholen en het bureau, en alle bestuurlijke organen. De code heeft de titel ‘Goed handelen’ gekregen en is bewust geen standaardreglement. Onze code bevat basisprincipes die passen bij onze identiteit en hoe we met elkaar omgaan. Die basisprincipes - menselijke waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid - dienen als leidraad om te komen tot een uitspraak om een handeling als goed of niet goed te typeren. Het basisprincipe van al ons handelen is en blijft vertrouwen.

Demografische ontwikkelingen

Al verscheidene jaren besteden we veel aandacht aan de demografische ontwikkelingen. In het verslagjaar hebben we per regio bekeken welke ontwikkelingen in de leerlingenaantallen we kunnen verwachten en wat dat dan betekent voor het onderwijsaanbod en de onderwijskwaliteit. Daar waar nodig zijn maatregelen genomen door scholen samen te voegen of delen van gebouwen af te stoten. Hierdoor hebben we een piek beleefd in de huisvestingsdossiers. In 2017 is veel tijd en aandacht gegaan naar de gebouwelijke situaties in met name Den Bosch en Roosendaal.

Ontwikkeling van mensen

Als je bij een OMO-school werkt, word je gestimuleerd om je professionaliteit doorlopend verder te ontwikkelen. Dat kan formeel door het volgen van opleidingen en trainingen én informeel door kennis te delen en samen nieuwe kennis te ontwikkelen. De Academische Opleidingsscholen (AOS’en) zijn een flinke aanjager voor doorlopende professionalisering en kennisdeling binnen de vereniging. Alle OMO-scholen zijn aangesloten bij een van de vijf regionaal georganiseerde AOS’en. In het verslagjaar hebben de AOS’en het project Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen (VSLS) uitgevoerd. Daarin kwamen thema’s aan bod als ouderbetrokkenheid, omgaan met verschillen en tegengaan van pestgedrag. Voor de uitvoering van meerdere leerateliers is een subsidie toegekend. Elke AOS heeft een leeratelier. Ook is er een post-initiële cursus aangeboden bedoeld om pabo-docenten die lesgeven aan vmbo-basis-kader in een verkorte opleiding bevoegd te maken voor de onderbouw.

Gelijke kansen

Goed onderwijs staat centraal bij de voorbereiding op een vervolgopleiding en een passende plaats in de maatschappij. Onderwijsontwikkelingen zoals passend onderwijs, maatwerk en digitalisering van het onderwijs hebben voortdurend de aandacht. De focus hierbij blijft ongewijzigd: de leerling het onderwijs bieden dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt. De kansenongelijkheid lijkt echter steeds meer toe te nemen. Zaak is vast te stellen wat er nu precies aan de hand is zodat we voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen? Het is een zoektocht om hier goed vorm aan te geven. Het lijkt dat toenemende sociaal maatschappelijke problematiek in onder andere thuissituaties en psychische problemen bij kinderen de kansenongelijkheid vergroten.

Ook (de hoogte van) de ouderbijdrage vergroot de kloof. De raad van bestuur vindt dit een lastig onderwerp. In 2017 is er een enquête onder de scholen verspreid om de situatie en het beleid over de ouderbijdrage in kaart te brengen. De resultaten zijn breed binnen de vereniging besproken. Als gevolg hiervan proberen we te komen tot algemene uitgangspunten.

Tot slot

De vereniging ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. In 2017 hebben we in gezamenlijkheid aandacht besteed aan onze geschiedenis en hebben we de koers uitgezet tot, in eerste instantie, 2023. De voortvarendheid waarmee iedereen in de vereniging hiermee aan de slag is stemt ons dankbaar.

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs,

Eugène Bernard en Yvonne Kops

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)