Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag ledenraad

Inleiding

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De taak van de ledenraad omvat:

  • de controle en toezicht op het functioneren van de raad van toezicht;

  • de besluitvorming over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht;

  • de goedkeuring van het door de raad van toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging;

  • de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de raden van advies en ouders van OMO-leerlingen. De ledenraad kent twee (technisch) voorzitters. Leden van de raden van advies worden gevraagd en benoemd, met instemming van de MR, op basis van zowel achtergrond en ervaring als persoonlijke eigenschappen en competenties. Op deze wijze is de maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd. Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de raden van advies.

Regionale bijeenkomsten

Het afgelopen jaar heeft de regiobijeenkomst voor de leden van de raad van advies plaatsgevonden op 1 april 2017. Tijdens de bijeenkomst zijn de actuele ontwikkelingen binnen de vereniging aan de orde gekomen, waaronder Koers 2023, de Academische Opleidingsscholen, kwaliteitsontwikkeling en passend onderwijs. In het kader van het 100-jarig bestaan van OMO, waarbij in het schooljaar 2016-2017 is stilgestaan, zijn vervolgens alle leden van de raden van advies uitgenodigd voor het concert van Stabat Mater in de St. Petrus Basiliek.

De ledenraadvergadering

Op 13 juni 2017 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden bij het Vakcollege Eindhoven. De ledenraadvergadering werd voorgezeten door de voorzitter Anton van Kalmthout. Op verzoek van de ledenraad is tijdens de vergadering meer aandacht besteed aan de rol van toezichthouder. De betrokkenheid van de raad van toezicht is terdege gevoeld door de ledenraad. In de vergadering werden de volgende onderwerpen besproken:

Benoeming, herbenoeming en verlenging leden van de raad van toezicht

In de ledenraadvergadering zijn de heren Junggeburt en Vaassen per 1 juli 2017 benoemd als leden van de raad van toezicht. Daarnaast is de heer Verhoeven voor een periode van 4 jaar herbenoemd. Mevrouw Van der Wolk en de heer Bouwens hebben per 1 juli 2017 afscheid genomen als leden van de raad van toezicht. De heer Bouwens was tevens lid en voorzitter van de auditcommissie. Zie voor de volledige samenstelling van de raad van toezicht het verslag van de raad van toezicht.

Verenigingsbeleid 2016

De voorzitter van de raad van bestuur heeft het verenigingsbeleid over 2016 toegelicht, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: Koers 2023 en de totstandkoming ervan, de krimp, onderwijskwaliteit en de rol van de raad van toezicht hierin, financiën en huisvesting en passend onderwijs. De voorzitter en twee leden van de raad van toezicht hebben vervolgens een toelichting gegeven vanuit het perspectief van de toezichthouder, waarbij algemene ontwikkelingen in het toezichtkader, financiën en onderwijs zijn uitgelicht. Daarbij heeft de raad van toezicht aandacht voor het professionaliseren van hun toezichthoudende taak, gelet op de maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen hierin.

Goedkeuring jaarverslag 2016

De ledenraad heeft het jaarverslag 2016 goedgekeurd.

Passend onderwijs

De heer Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht aan Tilburg University, heeft in het kader van passend onderwijs de taken en bevoegdheden van de scholen en de samenwerkingsverbanden toegelicht. Voorts heeft Itzél Zuiker, onderzoeker bij afdeling Educatie en Onderwijsadvies en Training Universiteit Utrecht, een overzicht gegeven van passend onderwijs bij de samenwerkingsverbanden waarbij OMO is aangesloten. Aansluitend heeft een dialoog plaatsgevonden over passend onderwijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)