Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 32 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN KALENDERJAAR 2017

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN KALENDERJAAR 2017

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De kernactiviteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg is het bieden van ‘goed onderwijs’ vanuit een katholieke identiteit aan jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar om hen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Begroting

De resultaten van de deelnemingen en de doordecentralisatiecontracten van de vereniging worden vanaf 2017 begroot. In voorgaande jaren werden deze niet begroot.

Balans - MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Balans - FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(bedragen x 1.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)