Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zes weken vindt formeel overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2017 uit de volgende personen:

  • Voorzitter: de heer Wil van der Vliet [personeel]

  • Vicevoorzitter / technisch voorzitter: mevrouw Ine van Zon [ouder]

  • Secretaris: de heer Willem Norbruis [personeel]

  • Vicevoorzitter: Emmy Fontijne [leerling]

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl onder Over ons / Organisatie / GMR.

Agenda van de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de raad van bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleidersoverleg) zijn besproken.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR-en als mede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging OMO.

Het platform personeel komt zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s zoals medezeggenschap, onderwijs, organisatie, personeelsbeleid en financieel beleid. De leden van het platform hebben de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de raad van bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.

Het afgelopen jaar hebben leden van de personeelsgeleding in april 2017 deelgenomen aan de landelijke onderwijsconferentie De Staat van het Onderwijs te Maarssen en in november 2017 aan het jaarlijkse WMS Congres in Ede, georganiseerd door de Stichting Onderwijsgeschillen.

Om de medezeggenschap op de verschillende OMO scholen te versterken is in samenwerking met de AOB, CNVO en FVOV door enkele leden van de personeelsgeleding een MR serviceteam in het leven geroepen. Van deze dienstverlening is door een aantal MR-en al dankbaar gebruikt gemaakt. Tegelijkertijd krijgt de (P)GMR met deze bezoeken ook meer inzicht in de situaties, ontwikkelingen en activiteiten van de afzonderlijke OMO-scholen.

Bovendien heeft de personeelsgeleding van de GMR in het najaar van 2017 een informatieve en drukbezochte scholingsavond georganiseerd voor ervaren en minder ervaren ouders, leerlingen en personeelsleden uit de verschillende MR-en.

OMO MR Congres

Een bijzondere plaats neemt het jaarlijkse OMO MR Congres in. Alweer voor de dertiende keer werd in maart 2017 deze bijeenkomst in samenwerking met de raad van bestuur gehouden. In een drietal ronden met workshops en plenaire presentaties konden de leden van alle OMO MR-en kennis nemen van een groot aantal actuele onderwijszaken. Het congres werd geopend door de voorzitter van de GMR, de heer Wil van der Vliet. Als keynote-spreker informeerde mevr. mr. Hilde Mertens, directeur /bestuurder van de Stichting Onderwijsgeschillen, ons over de herziening van de Wet Medezeggenschap op Scholen. Vervolgens presenteerde de voorzitter van de raad van bestuur OMO, de heer Eugène Bernard, de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging OMO. De afsluiting van het congres was in handen van de heer Arnout Van den Bossche. Met het programma ‘Burnout voor beginners’ wist hij de aanwezigen te prikkelen en te vermaken.

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijk overlegorgaan [VOCL] van de GMR-en van vier grotere schoolbesturen, zijnde Limburgs Voortgezet Onderwijs, Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. Hiermee treedt de personeelsgelding in contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

OMO GMR en raad van toezicht

In december 2017 is een bijeenkomst gehouden met de raad van toezicht waar actuele thema’s in het onderwijs digitalisering van het onderwijs en in het bijzonder de rol die leerlingen hierbij spelen] zijn besproken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)