Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag raad van toezicht

Inleiding

In het jaar 2017 is de raad van toezicht periodiek bijeengekomen. Naast deze reguliere vergaderingen, heeft de raad van toezicht deelgenomen aan vergaderingen met de auditcommissie, de onderwijscommissie, de ledenraad en de regionale bijeenkomsten van de raden van advies. Voorts heeft de raad van toezicht de bijeenkomst met de GMR bijgewoond en heeft de raad van toezicht het GMR-congres bezocht. Ook hebben de leden van de raad van toezicht deelgenomen aan activiteiten rondom het 100-jarig bestaan van OMO, waarbij in het schooljaar 2016-2017 is stilgestaan.

In het voorliggende verslag worden de samenstelling en de werkwijze van de raad van toezicht weergegeven. Vervolgens worden de onderwerpen beschreven die in 2017 door de raad van toezicht zijn behandeld.

Algemeen

In het licht van good governance en de wet- en regelgeving omtrent goed onderwijsbestuur moeten toezicht en verantwoording zijn verankerd in de organisatiestructuur. Ons Middelbaar Onderwijs wordt gekenmerkt door de verenigingsstructuur: de raad van toezicht vormt het intern toezicht op de raad van bestuur. De ledenraad, samengesteld uit afgevaardigden van de raden van advies en ouders van OMO leerlingen, vormt het platform waaraan de raad van toezicht verantwoording aflegt.

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging. De samenstelling, benoeming, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten. De taak van de raad van toezicht behelst in ieder geval het houden van integraal toezicht, alsmede het werkgeverschap voor de raad van bestuur. Dit betekent dat de raad van toezicht geen begrenzingen kent ten aanzien van de aspecten en domeinen die hij in overweging neemt. Tevens staat de raad van toezicht de raad van bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De leden van de raad van toezicht signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij die voor het beleid van de vereniging van belang zijn.

Samenstelling

De ledenraadvergadering heeft de heren Junggeburt en Vaassen per 1 juli 2017 benoemd als leden van de raad van toezicht. Daarnaast is de heer Verhoeven voor een periode van vier jaar herbenoemd. Mevrouw Van der Wolk en de heer Bouwens hebben per 1 juli 2017 afscheid genomen als leden van de raad van toezicht. De heer Bouwens was eveneens voorzitter van de auditcommissie. In de bijlagen bij dit verslag is de samenstelling van de raad van toezicht en de auditcommissie weergegeven.

Hoofd- en deelactiviteiten raad van toezicht

Een overzicht van de hoofd- en deelactiviteiten van de leden van de raad van toezicht zijn opgenomen bijlagen. De hoofd- en deelactiviteiten van de raad van toezicht staan tevens vermeld op de website van de vereniging.

Verantwoording aan de ledenraad

Op 13 juni 2017 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft de raad van toezicht het verenigingsbeleid over 2016 nader toegelicht. De raad van toezicht heeft aangegeven aandacht te hebben voor het professionaliseren van hun toezichthoudende taak, gelet op de maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen hierin. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen nader toegelicht: Koers 2023 en de totstandkoming ervan, de krimp, onderwijskwaliteit en de rol van de raad van toezicht hierin, financiën en huisvesting en passend onderwijs. De ledenraad heeft het jaarverslag 2016 goedgekeurd en de heren Junggeburt, Vaassen en Verhoeven (her)benoemd als leden van de raad van toezicht.

Thema’s

In het afgelopen verslagjaar heeft de raad van toezicht aandacht besteed aan verschillende thema’s. Zo zijn de bestuurlijke cycli binnen OMO aan bod gekomen. Deze cycli vormen de borging van de professionele kwaliteitscultuur. Daarnaast is het personeel, dat de basis vormt voor goed onderwijs, als belangrijk thema behandeld. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere het stimuleren van de onderzoekende houding en het natuurlijk verloop van het personeel door de vergrijzing. Voorts heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over strategisch HRM en kansen(on)gelijkheid. Daarnaast is het managementstatuut gewijzigd, waarbij onder andere aandacht is geschonken aan de bevoegdheden van de schoolleider in een samenwerkingsverband.

Naast voornoemde thema’s zijn de volgende thema’s behandeld:

Leerlingen en onderwijs

Koers 2023 geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging. Goed onderwijs gaat om leren met hoofd, hart en handen over de grenzen van traditionele kennisgebieden heen. Goed onderwijs komt, onder andere en zeker niet uitsluitend, tot uiting in de onderwijsresultaten van de scholen. In vergelijking tot het landelijk gemiddelde heeft OMO over het geheel genomen goede onderwijsresultaten.

Vrijwel alle vo-scholen hebben of krijgen in verschillende mate te maken met dalende leerlingenaantallen door de bevolkingskrimp. Deze leerlingendaling is hardnekkig en houdt waarschijnlijk aan tot 2028. De maatschappelijke opdracht van OMO is om een zo fijnmazig mogelijk onderwijsaanbod in alle regio’s te behouden, waarbij goed onderwijs voorop staat.

Financiën

De bedrijfsvoering is ook vanuit Koers 2023 gericht op het besteden van onderwijsgeld op een goede manier, gericht op goed onderwijs voor leerlingen. De vereniging heeft met verschillende gemeenten een doordecentralisatieovereenkomst en is daarmee economisch eigenaar van gebouwen en gronden. OMO dient renovatie en nieuwbouwprojecten in deze gemeenten te financieren. In 2017 zijn aanvullende langlopende financieringen afgesloten, waardoor de vereniging de financiering op de lange termijn heeft afgedekt.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs is OMO momenteel aangesloten bij tien samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden zijn zelfstandige rechtspersonen, in de vorm van een stichting. Een samenwerkingsverband voor passend onderwijs stelt zich ten doel een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken, waarbij leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. In 2017 is aandacht besteed aan de mogelijk financiële risico’s en de governance-kant van de samenwerkingsverbanden. De bevoegdheden van de schoolleiders die zitting hebben in de samenwerkingsverbanden zijn vervolgens vastgelegd in het managementstatuut, waarmee de raad van toezicht heeft ingestemd.

Code goed onderwijsbestuur VO

Per 1 augustus 2015 is de ‘Code goed onderwijsbestuur VO’ van de VO-raad in werking getreden. Het beleid en werkwijze van de vereniging is gericht op goed onderwijs. Goed onderwijsbestuur is daarvoor een voorwaarde. De vereniging werkt en handelt conform de geest van de code. In dit licht heeft de vereniging in 2017 een eigen integriteitscode vastgesteld. Met deze code geeft de vereniging een eigen invulling aan een van de lidmaatschapseisen van de Code goed onderwijsbestuur VO. Er is bewust niet gekozen voor een standaardreglement, maar voor een eigen waardengedreven code, passend bij de identiteit van de vereniging. Daarnaast worden de reglementen van de vereniging geactualiseerd, waarbij de uitgangspunten van de Code goed onderwijsbestuur VO worden meegenomen.

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag is goedgekeurd door de raad van toezicht en bekrachtigd door de ledenraad. De raad van toezicht heeft decharge verleend aan de raad van bestuur voor het gevoerde beleid in 2016.

Zelfevaluatie raad van toezicht

De raad van toezicht heeft het eigen functioneren geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is er een Onderwijscommissie ingesteld. Dit om het interne toezicht op de onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren. In de bijlagen bij dit verslag is de samenstelling van de onderwijscommissie weergegeven. In 2016 is de rol van de accountant reeds besproken met resultaat dat er in 2017 meer duidelijkheid is gekomen ten aanzien van de positie van de accountant.

De rol van werkgever

De raad van toezicht verricht de werkgeversrol voor de raad van bestuur. In dat kader heeft de raad van toezicht een standpunt in genomen over de herbenoeming van de voorzitter van de raad van bestuur. Ook heeft de evaluatie van het lid van de raad van bestuur (benoemd in 2016) plaatsgevonden.

In de bijlagen bij dit verslag is een overzicht opgenomen van de nevenactiviteiten van de leden van de raad van bestuur. Deze nevenactiviteiten staan tevens vermeld op de website van de vereniging.

Auditcommissie

De auditcommissie wordt gevormd door enkele leden van de raad van toezicht. De focus van de auditcommissie ligt op vooral financieel getinte onderwerpen zoals de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door de raad van bestuur. De auditcommissie brengt na iedere vergadering verslag uit in de plenaire vergadering van de raad van toezicht. Er is een aanbestedingsprocedure voor de accountant doorlopen, waarna de opdracht is gegund.

In het verslagjaar is de auditcommissie vier keer bij elkaar gekomen. Er is stilgestaan bij de liquiditeitsbehoefte, de financiële kaders, de gewijzigde geldstromen van de samenwerkingsverbanden, het doordecentralisatiemodel, het jaarverslag en accountantsverslag 2016, de meerjarenbegroting 2018-2022, de perioderapportages over 2017 en de managementletter 2016. Tot slot is in iedere vergadering aandacht besteed aan de (financieel) minder presterende OMO-scholen en zijn alle bouwafrekeningen met de auditcommissie gedeeld.

Onderwijscommissie

Om het interne toezicht op de onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren is er een onderwijscommissie ingesteld met leden uit de raad van toezicht. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de behoefte van de raad van toezicht om meer inzicht te krijgen in de ‘zachte kant’ van onderwijskwaliteit. Dit als aanvulling op de reeds beschikbare objectieve gegevens over de onderwijskwaliteit. Het ontwikkelkader en het schoolplan spelen een belangrijke rol in de kwaliteitscyclus van de scholen, waarbij uitgangspunt is ruimte te geven aan diversiteit en maatwerk van elke school.

Beschouwing

De raad van toezicht kijkt positief terug op 2017. Er is sprake van een goede balans tussen het primaire proces, namelijk het geven van kwalitatief goed onderwijs, en een verantwoord financieel beleid. Het meer inzicht krijgen in de minder meetbare ofwel ‘zachte’ kant van onderwijskwaliteit geeft een verdieping in de rol als toezichthouder. Op die manier blijft er een kritische reflectie en dialoog plaatsvinden. Hierbij is het niet alleen van belang te kijken naar de kwaliteit van onderwijs voor zittende leerlingen, maar ook hoe deze kwaliteit geborgd kan worden voor toekomstige generaties in de regio. In dat kader is er aandacht voor de krimphorizon in bepaalde gebieden en de vergrijzing. Er is perspectief om hier op een goede manier vorm aan te geven, waarbij goed onderwijs kan worden gegeven dat past bij elke leerling.

Bijlagen bij verslag raad van toezicht

Samensteling raad van toezicht – 2017

 

Voordracht

Audit-
commissie

Onderwijs-commissie

Datum eerste benoeming

Datum herbenoeming

Uiterste datum aftreden

De heer drs. P.L.B.A. van Geel (voorzitter)

OGMR

n.v.t.

n.v.t.

31-1-2011

31-1-2014

30-6-2018

De heer drs. H. Meelen

PGMR

n.v.t.

n.v.t.

1-7-2016

1-7-2020

30-6-2024

Mevrouw dr. M. Kral

LGMR

n.v.t.

Onderwijs-commissie

31-1-2013

1-7-2016

30-6-2020

De heer dr. Th.J.W.M. van Geffen

Bisschoppen

Auditcommissie

Onderwijs-commissie

1-7-2012

1-7-2015

30-6-2019

Mevrouw drs. N.H.M.G.A. van der Wolk
tot 1-7-2017

Raad van toezicht

Auditcommissie
tot 1-7-2017

n.v.t.

31-1-2011

31-1-2014

30-6-2017

De heer prof. dr. J.F.M.G. Bouwens
tot 1-7-2017

Raad van toezicht

Auditcommissie
(voorzitter)
tot 1-7-2017

n.v.t.

31-1-2010

31-1-2013

30-6-2017

Mevrouw mr. B. Snijder

Raad van toezicht

n.v.t.

n.v.t.

1-9-2013

1-7-2016

30-6-2020

De heer drs. F.J.M. Verhoeven

Raad van toezicht

Auditcommissie

n.v.t.

1-2-2014

1-7-2017

30-6-2021

De heer dr. H. Junggeburt
vanaf 1-7-2017

Raad van toezicht

n.v.t.

n.v.t.

1-7-2017

1-7-2021

30-6-2025

De heer prof. dr. E.H.J. Vaassen RA
vanaf 1-7-2017

Raad van toezicht

Auditcommissie
(voorzitter)

n.v.t.

1-7-2017

1-7-2021

30-6-2025

Tabel 13: Samenstelling raad van toezicht
 

hoofdactiviteit

deelactiviteit

De heer drs. P.L.B.A. van Geel (voorzitter)

 

Koninklijke Kentalis, voorzitter Raad van Toezicht

Nak, voorzitter Bestuur

Elkerliekziekenhuis, voorzitter Raad van Toezicht

Goede Doelenloterij, lid Raad van Commissarissen

Covra, lid Raad van Commissarissen

Energiefonds Overijssel, voorzitter Raad van Commissarissen

Transitie Autoriteit Jeugd, lid

LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland), lid Raad van Toezicht

Louis Bolkinstituut, voorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw dr. M. Kral

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Kenniscentrum Kwaliteit van Leren), Lector Leren met ICT

 

De heer dr. Th.J.W.M. van Geffen

- Bisdom van Breda, gedelegeerde voor het categoraal pastoraat;
- Fontys lerarenopleiding, docent gamma cluster

Stg. Jozef Cardijnfonds, lid Bestuur

Bestuur BEL, stg. t.b.v religieus leven, voorzitter

Mevrouw drs. N.H.M.G.A. van der Wolk
tot 1-7-2017

TU/e, directeur P&O

Sofokles (Sociaal fonds voor de kennissector), werkgevers-vertegenwoordiger WO

Sofie (Sociaal Fiscaal Expertise centrum WO), voorzitter

ZLTO, lid Advies commissie, voorzitter

De heer prof. dr. J.F.M.G. Bouwens
tot 1-7-2017

Universiteit van Amsterdam, hoogleraar accounting

Foundation for auditing Research, directeur

Limperg PhD program, coördinator

Mevrouw mr. B. Snijder

CZ (Centraal Ziekenfonds), Divisie Directeur

 

De heer drs. F.J.M. Verhoeven

Vos Logistics, CEO

Logistiek Platform Oss, voorzitter

Bestuur NDL/HIDC (Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council), lid Raad van Toezicht en Advies

Stichting Vijfsterren Logistiek, voorzitter

Bestuur AgriFood Capital, lid

Munckhof Groep, lid Raad van Commissarissen

De heer drs. H. Meelen

 

AOB voortgezet onderwijs, kaderlid

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven, voorzitter

Stichting Augustinianum Sorong (bevordering toegankelijkheid middelbaar- en hogeronderwijs voor inheemse bevolking in de Indonesische provincie Papua), lid bestuur

Roerom (maandblad voor Kerk en Samenleving), lid redactie

De heer dr. H. Junggeburt
vanaf 1-7-2017

Universiteit van Groningen, kerndocent AOG School of Management (strategie en arbeidsmarkt)

JCS Consultancy bv, board-consultancy arbeidsmarkt en HRM, specifieke focus: management van kennisorganisaties

Strategisch Adviseur diverse start-ups op HR-IT

De heer prof. dr. E.H.J. Vaassen RA
vanaf 1-7-2017

- Tilburg University, hoogleraar Accountancy/Assosiate Dean Executive Education
- BDO, Wetenschappelijk Adviseur IT innovaties in Audit & Control

Erasmus Universiteit Rotterdam, eindverantwoordelijk voor het kernvak Accounting Information Systems & Internal Control

International Symposium on Accounting Information Systems, voorzitter

MCA, voorzitter redactie

VRC, vertrouwenspersoon, lid scriptiejury

Association for Information Systems, Vice-President Europe/Africa/Mid East van de Special Interest Group Accounting Systems (SIG-ASYS)

Commissie Eindtermen Accountancy opleidingen, lid

Journal of Information Systems, the International Journal of Accounting and Information Management, the international Journal of Digital Accounting Research, the Journal of Emerging Technologies in Accounting, en Global Perspectives on Accounting Education, lid van de editorial boards

Tabel 14: Hoofd- en deelactiviteiten raad van toezicht
 

Nevenactiviteit

Eugene Bernard (voorzitter)

Vo-raad, lid algemeen bestuur

Radboud Universiteit, lid bestuursraad Radboud Docenten Academie

Nationaal Cohortonderzoek (NCO), lid programmacommissie

TU/e, lid bestuursraad Eindhoven School of Education

Tilburg University, lid stuurgroep Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

Tilburg University, lid bestuur Econasium

Fontys Hogescholen, lid Adviesraad Educatie

Platform Bèta Techniek, lid raad van toezicht

Polymer Technology Group Eindhoven BV (PTG/e), commissaris

Yvonne Kops (lid)

 
Tabel 15: Nevenactiviteiten raad van bestuur

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)