Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Balans 2018-2022

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2018-2022 en de meerjarenliquiditeitsprognose.

Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2017 tot en met 2022. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Exploitatiebegroting 2018-2022

Deze meerjarenbegroting 2018-2022 is op 14 december 2017 goedgekeurd door de raad van toezicht.

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit verschillende scholen verspreid over de provincie Noord-Brabant. Belangrijk uitgangspunt is de manier waarop binnen de organisatie wordt gewerkt; volgens het principe van ‘alles decentraal, tenzij’.

Risico's en onzekerheden - Herbezetting medewerkers

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaat een groot aantal medewerkers de komende jaren de scholen. Er is zorg over de wijze waarop kennis en expertise in de scholen kan worden behouden.

Risico's en onzekerheden - Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. De verschillende wijzigingen worden hieronder toegelicht. Deze wijzigingen zorgen voor de nodige onzekerheden over de toekomstige opbrengsten.

Risico's en onzekerheden - Korte termijn handelen overheid

De vereniging loopt het risico dat wet- en regelgeving worden aangepast door de overheid.

Risico's en onzekerheden - Vereenvoudiging bekostigingsmodel

In de toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs worden vereenvoudigd.

Risico's en onzekerheden - Loonkosten

De cao 2016-2017 geldt per 1 juli 2016 en heeft een looptijd tot 1 oktober 2017. Hierdoor bestaat onzekerheid over de loonkostenontwikkeling na 1 oktober 2017. Daarbij is onbekend in welke mate aanpassingen in de loonkosten doorwerken in de lumpsum.

Risico's en onzekerheden - Taakstellingen

In de verschillende begrotingen is aangegeven dat enerzijds het totaal aan overheidsbezuinigingen, zoals die grotendeels zijn vastgelegd in de financiële kaders, en anderzijds de ontwikkeling van leerlingenaantallen de exploitatie onder druk zet.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)