Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Academische Opleidingsscholen

Een academische opleidingsschool (AOS) is een door het ministerie van OCW erkend netwerk van scholen en opleidingen. Samen leiden zij aankomende leraren op. OMO is hoofdaanvrager van vijf AOS’en. Alle OMO-scholen zijn aangesloten bij een van deze vijf AOS’en:

 • AOS-West-Brabant, penvoerder Marijke Broodbakker, programmadirecteur Eveline van Hoppe;

 • AOS-Midden-Brabant-Den Bosch, penvoerder Marjo van IJzendoorn, programmadirecteur Thea Prinsen;

 • AOS-Midden-Brabant-Tilburg, penvoerder Maria Michels, programmadirecteur Thea Prinsen;

 • AOS-Noordoost-Brabant, penvoerder Jean Wiertz, programmadirecteur Corry Kocken;

 • AOS-Zuidoost-Brabant, penvoerder Irma van Nieuwenhuijsen, programmadirecteur Corry Kocken.

Partnerschappen

De OMO-scholen onderhouden intensieve contacten met lerarenopleidingen die in hun regio van oudsher partner zijn. Deze samenwerking is via samenwerkingscontracten geformaliseerd waardoor deze lerarenopleidingen partners zijn van de AOS’en. Alle samenwerkingsovereenkomsten zijn in het verslagjaar aangepast naar onbepaalde tijd. De diverse partnerschappen en hun specifieke verbondenheid met de AOS’en is in onderstaande tabel aangegeven.

Tabel 1: Partnerschappen AOS

Doelen van de AOS

 • stimuleren van praktijkonderzoek, gericht op de eigen schoolontwikkeling;

 • stimuleren van doorlopende professionalisering;

 • de ontwikkeling van de lerarenopleiding.

In een academische opleidingsschool wordt 40% van het curriculum van de lerarenopleiding ontwikkeld en uitgevoerd door de school in samenspraak met de opleiding. Op iedere school werken gecertificeerde schoolopleiders en werkplekbegeleiders. Zij werken samen met instituutsopleiders. Ook doen docenten en studenten onderzoek naar de lespraktijk van hun eigen onderwijs (zie Script!). En een AOS doet nog meer: scholen begeleiden beginnende docenten en dragen bij aan de doorlopende professionalisering van meer ervaren collega’s. Onderzoek richt zich op schoolinnovatie vanuit een schooleigen onderzoeksagenda.

De AOS’en plaatsten in 2016-2017 de volgende aantallen studenten (die in aanmerking komen voor subsidie):

Tabel 2: Studentenaantallen AOS

Deze aantallen geven recht op een subsidie van ruim 1,7 miljoen euro. Daarnaast investeert de vereniging jaarlijks bijna 1 miljoen euro in de academische opleidingsscholen.

Onderstaande tabel geeft een beeld van de aantallen docenten die begeleiden en/of onderzoeken:

Tabel 3: aantallen AOS

Projecten

De AOS’en voerden in het verslagjaar binnen de kaders van hun samenwerkingsverband specifieke projecten uit. Het gaat om projecten die soms rechtstreeks onder het penvoerderschap vallen van de vereniging:

 • Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen (VSLS) richt zich op thema’s als ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, tegengaan pestgedrag en begeleiding van beginnende docenten na afstuderen. Dit project is in dit verslagjaar afgesloten.

 • Leerateliers, een nieuwe vorm van opleiden en professionaliseren, waarin lerarenopleidingen intensief samenwerken en over de muren van de opleidingen heen studenten opleiden en docenten professionaliseren met een gerichtheid op het leren van leerlingen. Iedere AOS heeft een leeratelier. De ateliers vormen een onderzoekswerkplaats voor een NRO-onderzoek.

 • Opscholingscursus van HAN, FLOT en OMO voor groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis-kader. Deze opscholingscursus is bedoeld om pabo-docenten die lesgeven aan vmbo-basis-kader in een verkorte opleiding bevoegd te maken voor de onderbouw.

Er zijn ook pilots die niet rechtstreeks onder de penvoerder vallen, maar die wel gelieerd zijn aan de AOS:

 • De pilot Strategisch Human Resource Management (SHRM).

 • Begeleiding Startende Leraren (BSL). Het doel van dit project is dat beginnende leraren door intensieve coaching en begeleiding hun professionaliteit vergroten, waardoor vroegtijdige uitval wordt voorkomen.

 • Professionele Leergemeenschappen (PLG). Dit project wil docenten stimuleren om met collega’s hun eigen vakonderwijs te verbeteren of een relevant probleem voor hun onderwijs aan te pakken.

Bij de laatste twee pilots berust de leiding bij de universitaire lerarenopleidingen.

Er zijn in het kader van de AOS ook promovendi met een OMO-beurs. Zeven promovendi studeerden met ondersteuning van de AOS.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)