Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Toekomstbestendige huisvesting

In Koers 2023 is opgenomen dat alle leerlingen passend onderwijs verdienen. Bij krimp van het aantal leerlingen wordt ingezet op het behouden van diversiteit van het onderwijsaanbod. Dit vraagt om samenwerking binnen een stad of regio, zowel binnen als buiten de vereniging. Binnen diverse gemeenten en regio’s vindt inmiddels afstemming plaats over leerlingenaantallen en onderwijsaanbod, bijvoorbeeld recent in de gemeente Tilburg en eerder in de regio Land van Cuijk en Bergen op Zoom.

De hiertoe opgestarte trajecten in ’s-Hertogenbosch en Roosendaal zijn in 2016 afgerond en vormen een goed voorbeeld voor een mogelijke aanpak. In beide gemeentes zijn de gemaakte afspraken in 2017 vastgelegd in een (al dan niet bijgestelde) overeenkomst doordecentralisatie.

’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch en Ons Middelbaar Onderwijs hebben met elkaar de ambitie uitgesproken een nieuwe impuls te geven aan het vmbo in de stad. Onderdeel daarvan is een bij die ambitie passende huisvesting. Bij de uitwerking van de plannen is een aantal fysieke knelpunten geconstateerd. Bij de zoektocht naar een oplossing voor deze knelpunten is vanuit Ons Middelbaar Onderwijs de verbinding gezocht met een andere zorg in de stad: de spreiding over de stad en omvang van het aanbod van met name het vwo-onderwijs.

Vanuit de doelstelling een toekomstbestendig onderwijsaanbod in de stad ’s-Hertogenbosch te creëren, is een huisvestingsplan ontwikkeld dat aansluit bij de behoefte en de gewenste spreiding. Inhoudelijk betekenen de plannen dat het vmbo van de Bossche Vakschool en Van Maerlant nieuwe/vernieuwde huisvesting krijgen op de huidige locatie. Voor het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd in het uitbreidingsgebied de Groote Wielen.

De met de gemeente ’s-Hertogenbosch gesloten overeenkomst tot doordecentralisatie is op deze plannen aangepast en in 2017 ondertekend.

Roosendaal

In 2016 zijn in Roosendaal de nieuwbouw voor het Da Vinci College en de daaraan gekoppelde leer- en buurttuin opgeleverd. Logische stap is de realisatie van adequate huisvesting voor de overige scholen in Roosendaal. Ontwikkeling van de totale leerlingenpopulatie in relatie tot deze verdere bouwplannen vormt aanleiding om de verdeling van het onderwijsaanbod binnen de stad Roosendaal nader te verkennen. Uitgangspunt daarbij was een goede spreiding van het onderwijs over de stad, afgestemd op het voedingsgebied en reeds aanwezige onderwijsvoorzieningen.

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten is er voor gekozen een krachtig lyceum te positioneren in Roosendaal-Noord op de huidige locatie aan de Lyceumlaan, met in de nabijheid een categorale mavo (locatie Vincentiusstraat). Met de positionering van het Jan Tinbergen College (mavo-havo-vwo) in Zuid wordt een goede invulling gegeven aan de spreiding.

De geformuleerde toekomstvisie op de huisvesting heeft er toe geleid dat Ons Middelbaar Onderwijs en de gemeente Roosendaal met elkaar in gesprek zijn gegaan om te komen tot doordecentralisatie. Een definitieve overeenkomst daartoe is getekend in 2017. In uitwerking van de gemaakte afspraken is voor de mavo aan de Vincentiusstraat reeds de architectenselectie opgestart. Het project aan de Lyceumlaan volgt in 2018.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)