Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Treasury en schatkistbankieren

Op 20 december 2016 is het nieuwe Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Het belangrijkste uitgangspunt van het treasury beleid binnen Ons Middelbaar Onderwijs betreft het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen. De diverse treasury-instrumenten zijn van een prudent karakter en zijn er niet op gericht om extra opbrengst te generen door het aangaan van overmatige risico’s. Het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen geldt eveneens voor langlopende verplichtingen die worden aangegaan ten behoeve van de financiering van de diverse huisvestingsprojecten. Er wordt continu gemonitord of de toekomstige verplichtingen (externe financieringen) passen binnen de gestelde kaders. Dit houdt onder andere in dat de huisvestingslasten niet ten koste gaan van het onderwijsproces en dat wordt voldaan aan bijvoorbeeld de solvabiliteitseisen.

De raad van bestuur heeft in maart 2018 gerapporteerd aan de raad van toezicht over het verslagjaar 2017 conform de bepalingen in het Treasury Statuut OMO.

In het kader van het treasurybeleid wordt de financiële positie van de vereniging getoetst aan de bepalingen in het treasury statuut en daarmee aan de landelijke Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Deze toets richt zich op de relevante treasury-instrumenten, die binnen de vereniging in het kalenderjaar 2017 zijn gehanteerd. In 2017 is het treasury statuut nageleefd.

Ministerie van Financiën – schatkistbankieren

Op 1 maart 2012 is de overstap gemaakt naar het schatkistbankieren bij het ministerie van financiën.

Rekening-courant

Het dagelijks betalingsverkeer loopt via de Rabobank, waarbij het saldo van de hoofdrekening bij de Rabobank dagelijks wordt afgeroomd naar een rekening-courant van het ministerie van financiën.

Kredietfaciliteiten

Onderdeel van de overeenkomst bij het ministerie van financiën is een doorlopende kredietfaciliteit van (maximaal) 10% van de publieke jaaromzet. De faciliteit is momenteel vastgesteld op € 48,4 miljoen. Vanaf 21 maart 2015 is het saldo van de rekening-courant positief en is derhalve geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. Het totale positieve saldo op de bankrekeningen per 31 december 2017 bedraagt € 4.740.786.

In 2017 zijn naast de doorlopende kredietfaciliteit aanvullende financieringen gesloten met het ministerie van financiën. Deze financieringen zijn in 2017 echter nog niet daadwerkelijk opgenomen. Het betreft de volgende financieringen:

 • Lineaire schatkistlening gemeente ’s-Hertogenbosch:

  • Hoofdsom: 57.500.000 euro

  • Rentepercentage: 1,05%

  • Looptijd: 30 jaar

  • Opnamedata:

   • 30.000.000 euro op 3 september 2018

   • 27.500.000 euro op 1 april 2019

 • Lineaire schatkistlening gemeente Nuenen:

  • Hoofdsom: 7.900.000 euro

  • Rentepercentage: 1,06%

  • Looptijd: 30 jaar

  • Opnamedatum: 1 februari 2019

 • Lineaire schatkistlening gemeente Asten:

  • Hoofdsom: 7.300.000 euro

  • Rentepercentage: 0,96%

  • Looptijd: 25 jaar

  • Opnamedatum: 1 februari 2019

Kredietfaciliteit BNG-Bank

Op 1 juli 2014 is een kredietovereenkomst gesloten met de BNG Bank van maximaal
€ 70,0 miljoen. Per 1 oktober 2015 is € 45 miljoen daadwerkelijk opgenomen tegen een 15-jaars rente van 2,99%. Per 31 december 2017 is het openstaande bedrag
€ 40.781.250. De betaalde rente in 2017 bedraagt € 1.254.398.

Kredietfaciliteit Europese Investeringsbank (EIB)

In december 2017 is een financieringsovereenkomst met de EIB ondertekend. Het betreft een financiering van € 60 miljoen euro met een maximale looptijd van 15 jaar. Naar alle waarschijnlijkheid zal de lening daadwerkelijk geëffectueerd/opgenomen worden in 2018. Dit moment is ook bepalend voor de hoogte van het rentepercentage.

Rabobank - rekeningcourant

Met ingang van 15 januari 2013 zijn alle schoolbankrekeningen ondergebracht bij Rabobank Tilburg. Daarmee zijn de banksaldi van de afzonderlijke scholen en het totaal inzichtelijk. De afzonderlijke rekeningen worden dagelijks automatisch afgeroomd naar een hoofdrekening bij de Rabobank. De saldi op de schoolbankrekeningen hoeven hierdoor niet meer handmatig te worden bewaakt. Per school geldt een dagelijkse bestedingslimiet tussen € 5.000 en € 25.000. In totaliteit is binnen OMO sprake van 42 bankrekeningen.

Leasecontract bedrijfsauto’s

Het leasecontract bedrijfsauto’s bij MKB Lease in Oosterhout betreft 27 leaseauto’s (december 2017). Binnen de arbeidsvoorwaarden hebben schoolleiders en leden van de raad van bestuur de mogelijkheid om een leaseauto te rijden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)