Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 31 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

OMO ICT-beleid

Speerpunten van het OMO ICT-beleid in 2014-2018 zijn:

ICT in de bedrijfsvoering

Het jaar 2017 stond in het teken van uitbreiding van de OMO Cloud en het opzetten van een solide draaiboek om de overige OMO-scholen aan te sluiten.

Managementinformatie

Tot op heden wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke managementinformatiesystemen die apart goed werken, maar waar in de samenvoeging van financiële, personele en leerlingeninformatie relatief veel handmatige handelingen zitten.

Treasury en schatkistbankieren

Op 20 december 2016 is het nieuwe Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

Interne beheersing en toezicht

In 2017 zijn wederom onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle beoordeeld. Vanuit deze controle zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd.

Overhead

Binnen de vereniging is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt van het onderwijs.

Overhead toelichting

Circa 90% van de totale inkomsten van de vereniging bestaat uit lumpsum die van het ministerie van OCW wordt ontvangen. In 2016 ging 95,5% van die lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2017 is dit 95%.

Inleiding huisvesting

Maatschappelijk vastgoed in het algemeen en schoolgebouwen in het bijzonder worden voor een lange periode neergezet.

Toekomstbestendige huisvesting

In Koers 2023 is opgenomen dat alle leerlingen passend onderwijs verdienen. Bij krimp van het aantal leerlingen wordt ingezet op het behouden van diversiteit van het onderwijsaanbod.

Duurzaamheid

De basis voor kwalitatief toekomstbestendige huisvesting is vastgelegd in de Richtlijn Kwaliteitsnorm Onderwijshuisvesting (RKO) van OMO. Belangrijk thema daarin is duurzaamheid.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)