Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - PERSONEELSLASTEN

Personeelslasten

2017

begroting
2017

2016

    

Brutolonen en salarissen

318.628

320.175

315.565

Sociale lasten

38.809

39.853

38.439

Pensioenpremies

45.699

39.154

38.149

Lonen en salarissen

403.136

399.182

392.153

    

Dotaties personele voorzieningen

29-

131-

46

Personeel niet in loondienst

22.291

18.375

24.644

Overig

10.502

10.105

10.273

Overige personele lasten

32.764

28.349

34.963

    

Af: Uitkeringen

2.388-

1.004-

2.398-

    
 

433.512

426.527

424.718

(bedragen x 1.000 euro)

De kosten van lonen en salarissen bedragen 403,1 miljoen euro en zijn daarmee 3,9 miljoen euro (1,0%) hoger uitgevallen dan begroot.

Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst 3,9 miljoen euro hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (1,3 miljoen euro) en de onder de rijksbijdragen gepresenteerde extra ontvangen geoormerkte subsidies OCW inzake maatwerk nieuwkomers (2,0 miljoen euro).

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2017 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2016 en de begroting vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's

2017

begroting
2017

2016

    

Directie

136

138

140

Onderwijs ondersteunend personeel (overig)

872

871

875

Overhead

1.008

1.009

1.015

    

Onderwijzend personeel

4.103

4.028

4.100

Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces)

454

439

441

Onderwijs proces

4.557

4.467

4.541

    

Totaal

5.565

5.476

5.556

In 2017 is het gemiddelde aantal fte’s met 89 fte (1,6%) hoger dan de begroting.

In bijlage 4 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)