Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - OVERIGE BATEN

Overige baten

2017

begroting
2017

2016

    

Verhuur

1.909

1.954

2.049

Detachering personeel

2.109

1.870

2.186

Schenking

11

40-

73-

Sponsoring

75

152

95

Ouderbijdragen

11.674

10.785

11.223

Overige

13.312-

4.168

6.930

    
 

2.466

18.889

22.410

(bedragen x 1.000 euro)

Ouderbijdragen

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen voor een bedrag van 9,4 miljoen euro is 9,0% hoger dan de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdragen van ouders in educatieve excursies en culturele activiteiten die hoger zijn dan begroot. Hiertegenover staan hogere kosten, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige lasten’.

Overige

De gerealiseerde overige opbrengsten zijn 17,4 miljoen euro lager dan de begroting, dit wordt voor 16,7 miljoen euro verklaard door een terugname van in het verleden gerealiseerde verkopen op oude panden. In de jaren 2012 tot en met 2016 zijn verkoopwinsten op de verkoop van oude locaties verwerkt in het resultaat en daarmee toegevoegd aan het eigen vermogen. In 2017 zijn de gerealiseerde winsten op de verkoop van locaties terug genomen en daarmee toegevoegd aan de langlopende verplichting doordecentralisatie. Deze toevoeging aan de verplichting is gebaseerd op het feit dat de doordecentralisatie-overeenkomsten over de gehele looptijd op een financieel resultaat van nihil uitkomen waarbij verkoopwinsten worden ingezet ter dekking van bouwprojecten binnen de doordecentralisatie-overeenkomsten. Voor een nadere toelichting omtrent deze verwerkingswijze verwijzen wij naar de toelichting op de materiele vaste activa.

De discussie over bijzondere waardeverminderingen en het al dan niet nemen van verkoopwinsten is namelijk mede gebaseerd op de inschatting van de waardeontwikkeling van gebouwen over de komende 50 jaar, waarbij wordt uitgegaan van een financieel resultaat van 0. Om dit te realiseren moeten de verkoopwinsten worden ingezet en de vermogenspositie is hierop aangepast.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)