Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN –SUBSIDIES

Overige overheidsbijdragen en
-subsidies

2017

begroting
2017

2016

    

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

3.149

9.985

9.258

Overige overheidsbijdragen

1.127

768

443

    
 

4.276

10.753

9.701

(bedragen x 1.000 euro)

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

De gemeentelijke bijdragen zijn 6,8 miljoen euro lager dan begroot. Hiervan heeft 6,4 miljoen euro betrekking op een correctie van de langlopende verplichting doordecentralisatie.

In het verleden werd in het financieel rekenmodel gerekend met een rente van 5%. De daadwerkelijke rente was echter lager. Het verschil tussen de werkelijke rente en de rekenrente is gereserveerd in een zogenaamd renterisicofonds, mede ter afdekking van de renterisico’s in de toekomst. Afgelopen jaar zijn echter diverse langlopende financieringen afgesloten, waardoor de renterisico’s op lange termijn zijn afgedekt. Derhalve zijn de bedragen uit het renterisicofonds toegevoegd aan de langlopende verplichting met betrekking tot de diverse contracten.

De gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan grotendeels uit inkomsten vanwege afgesloten doordecentralisatie-overeenkomsten. Bij een aantal gemeenten, waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten, is het nieuwe bedrag uit het gemeentefonds lager dan het afgesproken bedrag per leerling. Met deze gemeenten wordt overleg gevoerd over aanpassingen van de bijdragen.

Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen betreffen ontvangen vergoedingen van overheden anders dan het ministerie van OCW en gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn het Europees Sociaal Fonds en de provincie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)