Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Overhead toelichting

Ad. 1. Reserveringen op bovenschools niveau

Circa 90% van de totale inkomsten van de vereniging bestaat uit lumpsum die van het ministerie van OCW wordt ontvangen. In 2016 ging 95,5% van die lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2017 is dit 95%. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door de kosten van het eigen risicodragerschap die op verenigingsniveau worden gedragen. Het gemiddeld budget per leerling dat direct naar de scholen gaat in 2017 is ten opzichte van 2016 met 166 euro toegenomen, naar 7.356 euro.

In tabel 6 wordt de verdeling van de lumpsum 2017 weergegeven over de verschillende geledingen van de vereniging (bron: financiële kaders 2017, december 2017).

Doelgroep

 

% van lumpsum
opbrengsten

    

Scholen

   
 

Schoolleiders

1,0%

 
 

Scholen

94,3%

 

Totaal scholen

  

95,3%

    

Verenigingstaken

   
 

Eigen risicodragerschap

1,8%

 
 

Fricties personeelsaangelegenheden

0,1%

 
 

Projecten en thema's

0,5%

 
 

Licenties en managementinformatie

0,3%

 
 

Contributies

0,2%

 
 

Overige

0,1%

 

Totaal verenigingstaken

  

3,0%

    

Raad van bestuur en raad van toezicht

  

0,2%

    

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

   
 

Personeel

1,3%

 
 

Materieel

0,2%

 

Totaal bureau Ons Middelbaar Onderwijs

  

1,5%

    

Totaal lumpsumopbrengsten

  

100,0%

(inclusief prestatieboxgelden)

   
Tabel 6: Verdeling lumpsum

Ad. 2. Overheadformatie

Er wordt geen streefgetal gehangen aan het percentage overhead, maar wijzigingen in omvang en niveau van ondersteunende functies worden altijd kritisch beoordeeld. Daarnaast worden de omvang en het functieniveau van de totale ondersteunende organisatie periodiek herijkt, waarbij effectiviteit en efficiëntie in samenhang worden bekeken. In onderstaande grafiek is het verloop van het aantal fte en percentage overhead over de afgelopen jaren weergegeven met daarbij een uitsplitsing tussen scholen en bureau/bestuur.

Grafiek 14: Overhead

In 2017 kwam het kengetal overhead (overheadformatie ten opzichte van de totale formatie) gemiddeld uit op 18,1%, waarvan 15,9% op de scholen werkt en 2,2% op het OMO bureau en binnen de raad van bestuur. Een jaar eerder bedroeg de overhead nog 18,3%.

Benchmark met collega schoolbesturen

Na eerdere onderzoeken in 2011 en 2013 is in 2017 opnieuw een benchmarkonderzoek uitgevoerd inzake het overheadpercentage in het voortgezet onderwijs. In totaal hebben 36 VO-besturen aan het onderzoek deelgenomen. De schoolbesturen vertegenwoordigden 230.000 van de in totaal 960.000 leerlingen en 144 van de in totaal 652 BRIN-nummers. Aan het onderzoek hebben zes besturen meegedaan met tenminste 10.000 leerlingen.

Het overheadpercentage van OMO is lager dan het gemiddelde van zowel de grote besturen als het gemiddelde van alle deelnemers. Dit geldt eveneens voor de omvang van het ondersteunende bureau.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)