Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Varendonck College – Someren

www.varendonck.nl
rector: Irma van Nieuwenhuijsen
opleidingen: vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs
locaties:

  • Asten

  • Someren

Schoolplan

2017 was voor het Varendonck College het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe schoolplan 2017-2021. De pijlers die in het plan zijn vastgelegd: de leerling centraal in beeld, bildung, professionele cultuur en omgeving zijn vanaf nu de basis waar vanuit de school onderwijs vormgeeft en de school inricht. 2017 was ook het jaar waarin de aanmeldingen echt tegenvielen. Nadere analyse liet zien dat met name vmbo-leerlingen die in Asten wonen kiezen voor Deurne. Deze tegenvaller heeft direct consequenties voor de leerlingenaantallen, FTE’s en nodige vierkante meters. De school is hierdoor nog intensiever bezig met de meerjarenramingen op deze drie procesindicatoren.

Onderwijs

De examenprogramma’s voor het vernieuwde vmbo zijn in 2017 ontwikkeld en worden nu stap voor stap uitgevoerd. Kernbegrippen: uitgestelde keuze, brede vorming door combinatie van theorie en praktijk, ontwikkelen van talenten.

Het praktijkonderwijs is opnieuw bekeken en vanaf augustus 2017 worden de plannen om ook dit onderwijs anders aan te pakken uitgevoerd. Deze plannen richten zich op voorbereiding op deelnemen aan leven en maatschappij. Kernbegrippen: werken, wonen, burgerschap, vrije tijd.

Op havo/vwo is de school aan de slag met het onderwijs van de 21e eeuw. Een nieuwe visie op (de organisatie van) het onderwijs wordt ontwikkeld. Kernbegrippen zijn: keuzes voor leerlingen, meer verantwoordelijkheid voor de leerling, maatwerk, en LOB/talentontwikkeling. ICT is een belangrijke factor bij de vormgeving hiervan. Met de pas geselecteerde architect voor de verbouwing en mensen uit de school wil de school in samenspraak komen tot een gebouw dat het onderwijs van de toekomst maximaal ondersteunt. Mede door het feit dat alle docenten een laptop tot hun beschikking hebben, is in Asten de beslissing genomen om vanaf augustus 2018 in het eerste en het vierde leerjaar te gaan werken met BYOD (Bring Your Own Device) voor leerlingen. Natuurlijk zijn ook de nieuwe onderwijsplannen en de geplande verbouwing in Asten debet aan het denken over ICT. De school werkt nauw samen in een werkgroep ICT met de OMO-scholen in Deurne en Helmond waardoor expertise over dergelijke processen gedeeld worden.

De vakgroepen zijn een belangrijke factor bij de vormgeving van het onderwijs. Zij formuleren hun vakgroepplan. Daarin vraagt de school een visie op maatwerk en het gebruik van ICT zoals in het schoolplan aangekondigd.

Omgeving

De ontwikkeling van de AOS gaat gestaag. Er zijn wat wisselingen (geweest) op de sleutelposities binnen de school. Het begeleidingsprogramma voor de studenten wordt stap voor stap ontwikkeld en het onderzoek komt langzaam maar zeker de school in.

Het Varendonck College is Brainportschool geworden. Na de audit in het najaar van 2016 is de school een waardevolle aanwinst gebleken voor het netwerk van Brainportscholen. Voor het Varendonck College is het daarmee ontsloten netwerk van belang, met name voor de docenten. Inmiddels is Brainport niet meer strikt voorbehouden aan havo/vwo-scholen, ook vmbo-afdelingen kunnen gaan profiteren van dit netwerk.

De afdeling basis is bezocht in het kader van het onderwijsverslag. Het oordeel was positief, al zijn er wel aandachtspunten benoemd. Met name de link tussen zorg en onderwijs is niet altijd zichtbaar. De opbrengstgerichtheid van de docenten vraagt ook aandacht.

In Asten is de TTO-afdeling gevisiteerd met een heel goed resultaat: het Varendonck College is nu TTO seniorschool.

Gebouwen

In het voorjaar van 2017 is, met oog op de leerlingenaantallen, een onderzoek gedaan naar de gebouwelijke situatie van de school in Someren in de toekomst. Het gesprek met de gemeente Someren is gestart. Uitgangspunt is dat het vmbo in Someren moet blijven; het wordt door alle partijen van waarde geacht. Dit betekent dat er echter wel wat aan de gebouwelijke situatie moet veranderen. Het aantal overtollige vierkante meters groeit en daarmee ook de kosten.

In Asten gaat de ontwikkeling van het ontwerp van het nieuwe gebouw hand in hand met de onderwijsontwikkeling. Naast ICT is daar ook flexibiliteit in het gebouw een vraagstuk. De school wil onderwijs van de toekomst vormgeven en dat stelt eisen aan de ruimte. Onderwijs dat de leerling centraal stelt vindt niet altijd plaats in lokalen. In het nieuwe gebouw is ook in leerpleinen voorzien.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)