Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Mill-Hillcollege

www.mill-hillcollege.nl
rector: Rijk Vlaanderen (tot 1 maart 2017 Carin Zandbergen)
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Goirle

Gedeelde visie

De voorbereiding voor de productie van het nieuwe Schoolplan 2018-2022 is zo goed als afgerond. De grote lijnen zijn bekend:

  • het belang van een ondersteunend, prikkelend en inspirerend pedagogisch klimaat;

  • vernieuwende didactiek waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de leerling steviger wordt aangezet;

  • een herijking van Mill-Hillcollege als derdewereldschool.

Mill-Hillcollege ziet zich als een schoolgemeenschap en proefsamenleving waar de leerlingen kennis en vaardigheden verwerven en aanleren, waar veel aandacht is voor hun persoonlijke vorming en waarbinnen ze zich kunnen ontwikkelen tot verantwoord levende burgers.

Betrokkenheid en verantwoording naar stakeholders

Mill-Hillcollege beschouwt de ouders van de leerlingen als leden van de schoolgemeenschap. Hun betrokkenheid gaat dan ook verder dan gesprekken over de schoolloopbaan van hun eigen kind(eren). Zij worden actief betrokken bij de bespreking van het beleid van de school en van de afdelingen. Op geregelde basis worden ouderpanels georganiseerd over relevante thema’s. Ouders kunnen daar feedback geven op het onderwijs en de begeleiding aan hun kind(eren)

De nieuwe rector van de school heeft in 2017 bezoeken gebracht aan bijna 20 basisscholen. Met als doel om kennis te maken met de collega-schoolleiders, om scherp te krijgen welke ontwikkelingen in het primair onderwijs van belang zijn voor een goede aansluiting po-vo en om te verkennen op welke wijze een nauwere samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. Basisscholen, (v)so en Mill-Hillcollege zoeken een vorm om onderwerpen te bespreken die voor het onderwijs in Goirle in brede zin van belang zijn.

Bedrijfsvoering op orde

Mill-Hillcollege is als toehoorder aanwezig bij het overleg van Tilburgse schoolleiders in het kader van het proces naar doordecentralisatie (DDC). In dat overleg wordt ook gesproken over de profielen van de verschillende scholen en over prognoses met betrekking tot leerlingaantallen en de maximum schoolgrootte qua leerlingen. Voor Mill-Hillcollege geldt dat aan de laatste twee punten veel extra aandacht wordt besteed omdat er ook met de gemeente Goirle gesproken wordt over (ver)bouw van het bestaande schoolgebouw. De gemeente Goirle heeft, met het oog op besluitvorming over (ver)bouw, gevraagd naar een leerlingenprognose voor de periode 2018-2032. Op dit moment wordt uitgegaan van een maximum schoolgrootte van 1450 leerlingen. Op basis van deze prognose worden de besprekingen over (ver)bouw nu verder gevoerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)